PROGRAMY “VNITROBLOK!” A “NÁBŘEŽÍT” SE BRZY OTEVŘOU. CO PŘINESOU NOVÉHO?

Oblíbené dotační programy na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích a oživení nábřeží brněnských řek jsou pro vás nachystané i v letošním roce. Od 15.9. do 31.10. si můžete podat žádost v programu Grantys. Od 15.8. budou programy vyvěšeny na úřední desce města a na těchto stránkách. V článku přinášíme to nejdůležitější v tomto roce.

Dotační program “Vnitroblok!” bude vyhlášen již po páté. Jeho prostřednictvím bude opět možné oživit prostory vnitrobloků, předzahrádky, přeměnu stávajících ploch ve vnitroblocích využívaných pro parkování vozidel na plochy zeleně. V případě, že se jedná o pozemky evidované v katastru nemovitostí jako pozemní komunikace umístěné na městském majetku, lze podpořit pouze změnu povrchu za účelem zlepšení hospodaření se srážkovou vodou (podpora zasakování vody v místě dopadu).

Dotace je poskytována na projekty zvyšující množství zeleně a množství ploch a opatření umožňujících zasakování srážkové vody. Preferována jsou opatření, která přináší zvětšení listové plochy v místě (např. výsadba stromů, popř. keřů či popínavé zeleně). Dále pak opatření přinášející zvětšení rozlohy ploch s nezpevněným povrchem (např. květinové záhony, produkční záhony, trávníky nebo zatravňovací dlaždice). Podporováno je též zavedení či posílení systému hospodaření se srážkovou vodou směřující ke snížení spotřeby pitné vody pro zálivku. Podporováno je zřizování opatření posilujících zasakování srážkové vody (zasakovací průlehy, rýhy apod.). Součástí projektu může být i nákup drobného mobiliáře (lavička, krmítko pro ptáky, herní prvky pro děti), úprava či zbudování drobné infrastruktury (např. pískoviště), náklady na tyto položky však mohou tvořit maximálně 10% požadované částky!

Maximální výše dotace na jeden projekt zůstává ve výši až 250.000 Kč a z dotace bude možné hradit pouze neinvestiční výdaje. Rozlišení investičních a neinvestičních výdajů naleznete zde. I nadále bude platit dodání projektové dokumentace jakožto jedné z povinných příloh žádosti a nutnost se finančně spolupodílet alespoň 10% požadované částky.

Dotační program “Nábřežít!” bude vyhlášen v téměř totožném znění, jako tomu bylo loni, mění se však výše podpory projektu. Maximální výše dotace na jeden projekt bude až 25.000 Kč. Podmínkou bude opět použití vratného nebo ekologicky šetrného obalu v případě konání akce, na které se bude podávat jídlo a pití.

Nově se také můžete podívat na mapu zrealizovaných projektů ZDE v rámci dotačního programu “Vnitroblok!”, “Zeleň střechám!” a “Nachytej dešťovku!”

                                                               

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp