nabrezit

Pohodová akce na břehu řeky, která má ekologický rozměr?
Ano!

Dotační program Nábřežít! 2022/2023 má za cíl přilákat širokou veřejnost k řekám Svratce, Svitavě a Ponávce. Je na Vás, jestli tak učiníte prostřednictvím kulturní nebo sportovní akce, výstavy, koncertu, akce určené pro děti nebo seniory. V ideálním případě by akce měla mít ekologický rozměr. Důležité je, že to na nábřežích bude opět žít!

Lhůta pro podání žádosti:

15.9.2022 – 31.10.2022

Maximální výše dotace na projekt: připravujeme

Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst DOTAČNÍ PRAVIDLA a DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených dokumentů nejpodrobnější. Nový dotační program pro rok 2022/2023 bude vyvěšen v létě roku 2022.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Nyní by měl mít žadatel hrubý obrys projektu a teoretické povědomí o tom, jak bude postupovat při podání žádosti. Bude potřeba vyplnit tělo žádosti, zejména informace o žadateli, místo projektu a datum realizace. Velice důležitou a nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, které by si měl žadatel začít chystat a shromažďovat ještě před samotným podání žádosti.

U dotačního programu Nábřežít! jsou to tyto:

1.Podrobný popis, cíl a program akce;

2. Zákres půdorysu území, na němž se bude akce konat – zakreslený na mapě katastru nemovitostí;

3. Souhlas majitele pozemku, na němž se bude akce konat – dokládá se pouze v případě, že konání akce tomuto souhlasu podléhá;

4. Doklad prokazující existenci žadatele, pokud je žadatelem právnická osoba – dokládá se ve formě platných stanov, výpisu z rejstříku nebo aktuální kopií zřizovací listiny;

5. Aktuální doklad o volbě statutárního zástupce/ statutárních zástupců – dokládá pouze žadatel – právnická osoba a pouze v případě, že toto není doloženo již dokladem prokazujícím existenci žadatele;

6. Čestné prohlášení o bezdlužnosti – vyplněné prohlášení přikládají všichni žadatelé, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty/;

7. Čestné prohlášení pro právnické osoby – vyplněné prohlášení přikládají všichni žadatelé, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty/;

8. Čestné prohlášení o použití ekologicky šetrných materiálů – vyplněné prohlášení přikládají jen ti pořadatelé akcí na nichž bude podáváno občerstvení, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty/;

9. Doklad o zřízení bankovního účtu;

10. Výpis ze Sbírky listin prokazující splnění povinnosti dle ust. Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění – povinnost účetních jednotek, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, uveřejnit účetní závěrky nebo přehled o majetku a závazcích, případně také výroční zprávy

11. Vygenerovaná podepsaná žádost – dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh žadatel vytvoří stiskem tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, je žádost podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno žádost vytisknout, podepsat na poslední straně, naskenovat a vložit do systému;

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

 

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální náležitosti budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. Výsledky se dozvíte nejpozději do 03/2023. Následně budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

CO POTOM?

V případě kladného rozhodnutí o Vaší žádosti máte kalendářní rok na realizaci Vašeho projektu.

POSLEDNÍ KROK – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Nejpozději do ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste projekt realizovali, je vaší povinností provést finanční vypořádání. Učiníte tak opět elektronicky prostřednictvím systému GRANTYS, kam vložíte rovněž všechny relevantní faktury a účetní doklady.

Věříme, že nyní pro Vás bude podání žádosti hračka. Pokud byste se i tak rádi na cokoliv zeptali, neváhejte se na nás obrátit

 

 

 

 

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp