nabrezit

Pohodová akce na břehu řeky, která má ekologický rozměr?
Ano!

Dotační program Nábřežít! 2023/2024 má za cíl přilákat širokou veřejnost k řekám Svratce, Svitavě a Ponávce. Je na Vás, jestli tak učiníte prostřednictvím kulturní nebo sportovní akce, výstavy, koncertu, akce určené pro děti nebo seniory. V ideálním případě by akce měla mít ekologický rozměr. Důležité je, že to na nábřežích bude opět žít!

Lhůta pro podání žádosti:

15.9.2023 – 31.10.2023

Maximální výše dotace na projekt: 25 000 Kč

Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst DOTAČNÍ PRAVIDLA a DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených dokumentů nejpodrobnější.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Nyní by měl mít žadatel hrubý obrys projektu a teoretické povědomí o tom, jak bude postupovat při podání žádosti. Bude potřeba vyplnit tělo žádosti, zejména informace o žadateli, místo projektu a datum realizace. Velice důležitou a nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, které by si měl žadatel začít chystat a shromažďovat ještě před samotným podání žádosti.

U dotačního programu Nábřežít! jsou to tyto:

1. Podrobný popis, cíl a program akce;
2. Položkový rozpočet projektu;
3. Zákres půdorysu území, na němž se bude akce konat – zakreslený na mapě katastru
nemovitostí;
4. Souhlas majitele pozemku, na němž se bude akce konat – dokládá se pouze v případě, že
konání akce tomuto souhlasu podléhá;
5. Výpis z Evidence skutečných majitelů. Jedná se o údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů – dokládají subjekty, kterým tato povinnost vyplývá ze zákona č. 37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů;
6. Doklad prokazující existenci žadatele – dokládá se ve formě platných stanov, výpisu z rejstříku
nebo aktuální kopií zřizovací listiny;
7. Doklad o volbě statutárního zástupce / statutárních zástupců – dokládá právnická osoba
pouze v případě, že toto není zřejmé z výpisu z příslušného rejstříku;
8. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby – vyplněné prohlášení přikládají všichni
žadatelé, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty/;
9. Čestné prohlášení pro právnické osoby – vyplněné prohlášení přikládají jen právnické osoby,
formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty/;
10. Čestné prohlášení o použití ekologicky šetrných materiálů – vyplněné prohlášení přikládají jen
ti pořadatelé akcí, na nichž bude podáváno občerstvení, formulář prohlášení je ke stažení na
ekodotace.brno.cz/dokumenty/;
11. Doklad o zřízení bankovního účtu.
12. Vygenerovaná podepsaná žádost – dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh
žadatel vytvoří stiskem tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje
elektronickým podpisem, je žádost podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno
žádost vytisknout, podepsat na poslední straně, naskenovat a vložit do systému

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

 

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální náležitosti budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. Výsledky se dozvíte nejpozději do 03/2024. Následně budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

CO POTOM?

V případě kladného rozhodnutí o Vaší žádosti máte kalendářní rok na realizaci Vašeho projektu.

POSLEDNÍ KROK – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Nejpozději do ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste projekt realizovali, je vaší povinností provést finanční vypořádání. Učiníte tak opět elektronicky prostřednictvím systému GRANTYS, kam vložíte rovněž všechny relevantní faktury a účetní doklady.

Věříme, že nyní pro Vás bude podání žádosti hračka. Pokud byste se i tak rádi na cokoliv zeptali, neváhejte se na nás obrátit

 

 

 

 

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp