ČSN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

Účelem této mezinárodní normy je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti, využívání a spotřeby energie. Zavádění této normy má vést ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí a snižování nákladů na energii prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií.

Tato mezinárodní norma je použitelná pro všechny typy a velikosti organizací. Úspěšnost zavedení závisí na angažovanosti všech úrovní a funkcí organizace, zejména pak vrcholového vedení.

Norma specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (dále jen „EnMS“), na jejichž základě může organizace vytvářet a zavádět energetickou politiku, vytvářet cíle, cílové hodnoty a akční plány, které berou v úvahu právní požadavky a informace související s významným využitím energie.  EnMS umožňuje organizacím dostát závazkům uvedeným v politice, provádět opatření nezbytná pro snižování energetické náročnosti a prokazovat shodu systému s požadavky této mezinárodní normy.  Tato norma se týká činností, které jsou pod kontrolou organizace. Používání této normy může být upraveno tak, aby vyhovovalo specifickým požadavkům organizace, například z hlediska velikosti systému, úrovně dokumentace a zdrojů.

Tato mezinárodní norma je založena na přístupu vedoucímu k neustálému zlepšování díky koncepci „Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej“ (dále jen „PDCA“) a začleňuje management hospodaření s energií do každodenních procesů organizace. V kontextu managementu hospodaření s energií může přístup PDCA vypadat následovně:

Plánuj: provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, ukazatelů energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují energetickou náročnost v souladu s energetickou politikou organizace,

Dělej: zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií,

Kontroluj: procesy monitorování a měření klíčových činností, které determinují energetickou náročnost vzhledem k energetické politice, cílům a zprávám o výsledcích,

Jednej: provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování EnMS.

PDCA:

Celosvětově použití této normy přispívá k vyšší účinnosti využívání dostupných zdrojů energie, zvyšování konkurenceschopnosti a snižování emisí skleníkových plynů a souvisejících dopadů na životní prostředí. Tato mezinárodní norma je použitelná na všechny druhy energie.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp