nachytej-destovku

Státní fond životního prostředí + statutární město Brno = společná podpora projektů pro hospodaření se srážkovou vodou.

dotacni-pogram-destovka

Dotační program Nachytej dešťovku! je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“ nebo „Nová zelená úsporám“ a má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření s vodou.

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu „Dešťovka“ dle podmínek Národního programu Životní prostředí. Cílem této výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Finanční prostředky alokované pro tuto výzvu byly 11.10.2021 vyčerpány a k 12.10.2021 tak byla spuštěna navazující výzva „Nová zelená úsporám: Dešťovka – dešťová a odpadní voda“ v rámci programu Nová zelená úsporám. Statutární město Brno (dále jen „SMB“) se rozhodlo podpořit snahu občanů, kteří projevili aktivitu v této oblasti a stali se úspěšnými žadateli o poskytnutí podpory čerpáním dotace ze Státního fondu životního prostředí. Tímto chce statutární město Brno rovněž motivovat další subjekty s působností na území města Brna a podpořit snahu Ministerstva životního prostředí ČR týkající se hospodaření se srážkovou vodou.

 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI V ROCE 2024:

1.2.2024 – 31.10.2024

 

Rádi byste si podali žádost a vůbec netušíte, odkud začít? Společně to zvládneme!

Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se od roku 2019 podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL  pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst DOTAČNÁ PRAVIDLA_ a DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených dokumentů nejpodrobnější.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Dotační program „Nachytej dešťovku“ předpokládá, že má žadatel projekt již dokončený, a tudíž má Rozhodnutí ministra/yně životního prostředí o přidělení dotace Státním fondem životního prostředí v rámci výzvy 12/2017 Dešťovka nebo 1/2021 Nová zelená úsporám. Nyní tedy žadatel prostřednictvím systému GRANTYS podává žádost k nám a přikládá k ní tyto přílohy:

1. a) žádost byla podána v rámci výzvy 12/2017 „Dešťovka“: Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi žadatelem o dotaci a SFŽP (jedná se o sken smlouvy, která byla podepsána oběma      smluvními stranami a na základě které Státní fond životního prostředí žadateli poskytuje požadovanou dotaci. Tato smlouva nemůže být nahrazena dokumentem o akceptaci požadované částky dotace, který SFŽP žadateli poskytuje ještě před samotnou realizací jeho projektu.)
b) žádost byla podána v rámci výzvy 1/2021 nebo 2/2021 „Nová zelená úsporám: Dešťovka – dešťová a odpadní voda“: Rozhodnutí ministra/ministryně životního prostředí ČR o poskytnutí podpory od Státního fondu životního prostředí. V případě, kdy bylo žádáno v rámci více podoblastí, vyžádá si žadatel individuální potvrzení o výši dotace přidělené pro účel realizace projektu na zachytávání dešťové vody;

2. Výpis z účtu prokazující výši prostředků obdržených od Státního fondu životního prostředí;

3. Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z odpovídajícího rejstříku, dokládají všichni žadatelé kromě fyzických osob nepodnikajících);

4. Výpis ze Sbírky listin prokazující splnění povinnosti dle ust. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (povinnost účetních jednotek, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku uveřejnit účetní závěrky nebo přehled o majetku a závazcích, případně také výroční zprávy);

5. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty);

6. Čestné prohlášení pro právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty);

7. Plná moc k zastupování majitele nemovitosti ve věci podání žádosti (vzor plné moci je ke stažení na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Je požadována vždy, kdy je žádost podávána a spravována osobou, která není výhradním ani podílovým vlastníkem nemovité věci, na níž proběhla realizace projektu.);

8. Podepsaná žádost (dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh žadatel vytvoří stiskem tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, je žádost podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno žádost vytisknout, podepsat na poslední straně, naskenovat a vložit do systému.).

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální náležitosti budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. Výsledky se dozvíte nejpozději v den následující po schůzi Zastupitelstva, na které byl materiál s žádostí předložen. Následně budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

Věříme, že nyní pro Vás bude podání žádosti hračka. Pokud byste se i tak rádi na cokoliv zeptali, neváhejte se na nás obrátit.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp