zelen-strecham

Šetříte životní prostředí jízdou šalinou? Nemáte už ani studentskou, ale ještě ani seniorskou slevu? Platíte řádně poplatek za komunální odpad? Přispějeme vám na vaši roční elektronickou šalinkartu!

Dotační program Šalinkarta je určen těm, kteří si kupují roční základní elektronickou šalinkartu a zároveň jsou poplatníky poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve městě Brně a mají jej řádně zaplacený.

Na nákup roční základní elektronické šalinkarty je městem Brnem přispíváno částkou 1.425 Kč.

Níže získáte více informací nebo můžete rovnou zažádat o dotaci

 • Jaké jsou podmínky dotace a jak o ni vlastně požádat?
Kdo může požádat o dotaci
Postup při žádosti o dotaci
Použití dotace
Nejčastější dotazy
Užitečné odkazy
Kontakty
Dokumenty
Zdanění dotace na nákup roční „šalinkarty“
Kdo může požádat o dotaci

Způsobilým žadatelem o dotaci je fyzická osoba, která

 • a) je držitelkou předmětné jízdenky MHD, zakoupené přes ověřený uživatelský účet na „e-shopu městských služeb“, a
 • b) je poplatníkem  poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve statutárním městě Brně, a
 • c) není od poplatkové povinnosti zcela osvobozena na základě platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a
 • d) v případě, že je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pouze z titulu spoluvlastnictví bytu, rodinného domu nebo stavby určené k rodinné rekreaci kde není přihlášená žádná fyzická osoba, pak zároveň vystupuje a platí tento poplatek jako společný zmocněnec,
 • e) má na svém osobním daňovém účtu zcela uhrazený poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, a to i poplatek splatný v roce podání a vyřízení žádosti, a
 • f) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního města Brna (bezdlužnost), tedy městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným,

přičemž všechny výše uvedené podmínky musí žadatel splňovat ke dni podání žádosti a současně ke dni rozhodnutí o žádosti s výjimkou podmínky uvedené pod písm. e), kterou je nutno splnit nejpozději do dne rozhodnutí o žádosti.

Předmětnou jízdenkou se rozumí elektronická základní nepřenosná roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 a další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna, a.s. 

Postup při žádosti o dotaci

Žádost o dotaci se podává elektronicky po zakoupení elektronické jízdenky v e-shopu DPMB, na adrese www.brnoid.cz. Žadatel nemusí nikam chodit, žádost bude odeslána elektronicky.

Ověřené identifikační údaje žadatele a další nezbytné údaje (např. o jízdence) se do žádosti automatizovaně vygenerují z ověřeného uživatelského účtu e-shopu.

Žadatel vyplní pouze údaje o bankovním účtu pro zaslání příspěvku a dále nepovinné údaje, kterými jsou telefonní číslo žadatele a případná doručovací adresa.

Nezbytnou přílohou žádosti je návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku, který bude automatizovaně vygenerován z údajů uvedených v žádosti.

Oba dokumenty (tj. žádost o poskytnutí příspěvku i návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku) žadatel odešle elektronicky z e-shopu přímo Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Bezprostředně po přijetí žádosti Magistrátem města Brna přijde na e-mail žadatele potvrzení o přijetí jeho žádosti s přiloženými zaslanými dokumenty ve formátu PDF.

Žádost, u které nebude dodržena forma uvedená výše, nebude posuzována z hlediska způsobilosti žadatele a žádosti nebude vyhověno.

Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány a posuzovány v průběhu celého kalendářního roku.

Žádost o dotaci je nutno podat nejpozději do 60 dnů ode dne zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101 a další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna, a.s.

Prvním dnem této lhůty je kalendářní den následující po dni, kdy byla zakoupena jízdenka. Pokud poslední den lhůty dopadá na sobotu, neděli nebo svátek, pak je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Pro dodržení termínu podání žádosti je rozhodující datum doručení Magistrátu města Brna.

Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně jednu žádost.

O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 90 dnů od podání.

VIDEO jak na to naleznete zde.

Použití dotace

Poskytnutá dotace je určena jako příspěvek na nákup elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 a další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna, a.s. (dále jen „předmětná jízdenka MHD“).

Jestliže příjemce dotace vrátí předmětnou jízdenku MHD před koncem její platnosti, jedná se o porušení podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně), a příjemce dotace je povinen vrátit dotaci v plném rozsahu na účet města Brna v termínu do 30 dnů od vrácení předmětné jízdenky MHD.

Příjemce dotace se dopustí porušení podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně), pokud nesplňoval ke dni rozhodnutí o dotaci podmínky způsobilého žadatele. Příjemce dotace je v takovém případě povinen na výzvu Odboru životního prostředí MMB vrátit dotaci v plném rozsahu na účet města Brna v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dotace.

Nejčastější dotazy

Kdo má na příspěvek města nárok?

Pro uznání nároku na dotaci musí cestující splnit následující podmínky:

 • být držitelem elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101, (případně dalších navazujících zón), kterou je nutné zakoupit v e-shopu
 • být poplatníkem  poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • nebýt od poplatkové povinnosti zcela osvobozen
 • být evidován u správce poplatku jako plátce poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z titulu vlastnictví nemovitosti, ve které není hlášen nikdo k pobytu
 • mít uhrazený poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a to poplatek  jak v roce podání žádosti, tak i v roce rozhodnutí o žádosti (klasickým příkladem jsou žádosti podané v listopadu a prosinci, o kterých není do konce roku rozhodnuto, bude o nich rozhodováno až v lednu)
 • nemít závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu města Brna, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným

Musím nejprve zaplatit poplatek za odpad na tento rok, než si požádám o příspěvek?

Ano, při podávání žádosti o dotaci, uhraďte tento poplatek a než bude o žádosti rozhodnuto, bude jistě poplatek již evidován na účtu u správce  poplatku.

Kdy mi bude příspěvek vyplacen? Jak bude probíhat posuzování žádosti o příspěvek?

O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 90 dnů od podání. Příspěvek bude následně poukázán na bankovní účet uvedený v žádosti. Dotace může být způsobilému žadateli poskytnuta pouze jednou za období jednoho roku.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. Před tím posoudí podanou žádost také z hlediska dodržení formálních náležitostí, dodržení termínu podání a způsobilosti žadatele.

Příspěvek může být poskytnut pouze způsobilým žadatelům, kteří splní všechny podmínky. V případě schválení příspěvku zašle Odbor životního prostředí MMB elektronicky podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace žadateli na e-mail uvedený v žádosti.

Zákazník se nejprve registruje v e-shopu na  www.brnoid.cz .

Zde vyplní své osobní údaje, jedinečnou emailovou adresu, zvolí si nosič jízdenky (libovolnou bezkontaktní platební kartu) a nahraje fotografii. Následně vybere požadovaný typ jízdenky a zvolí způsob platby. Pokud kupuje základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101 a  další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního  podniku  města Brna, může po ověření osobních údajů požádat (nejpozději do 60 dní od zakoupení jízdenky) zatržením příslušného políčka o poskytnutí příspěvku od města Brna.

Co mám dělat, když nemám bankovní kartu a chci platit novým způsobem?

I s těmito případy systém počítá a DPMB nabízí možnost zřízení karty jen pro tento účel. Cestujícímu stačí e-mailový účet, na který je navázána identifikace. Pro samotné zaplacení elektronického kupónu v e-shopu je však stále nutno zaplatit platební kartou anebo bankovním tlačítkem (internetové bankovnictví).

Jak revizoři zkontrolují elektronickou jízdenku?

Revizoři dopravního podniku ke kontrole používají kontrolní čtecí zařízení, které je certifikováno a neumožňuje jakékoliv platby, ani revizorovi nedává přístup k uloženým datům či transakcím.

Kontrola probíhá pouze přiložením karty zákazníka ke čtecímu zařízení. Zákazník kartu pouze ukáže (sám přiloží ke čtecímu zařízení), nemá povinnost ji dát „z ruky“.

Co mám dělat, když nemám přístup k internetu?

V sídle Dopravního podniku města Brna na Novobranské ulici 18 je zřízeno kontaktní pracoviště, kde cestujícím se zřízením online účtu a jeho obsluhou pomohou.

Mám jiný dotaz, na koho se můžu obrátit?

Dotazy k nákupu jízdenek, k obsluze e-shopu nebo v případě problémů s podáním žádosti o příspěvek:

Dopravní podnik města Brna, Novobranská 18
Provozní doba: Po – Pá 7,00 – 17,00 hodin
Tel: 543 174 611, 612, 613, 614 
E-mail: eoc@dpmb.cz

Dotazy na příspěvek na roční jízdenku nebo podmínky jeho čerpání:

Magistrát města Brna ,Odbor životního prostředí, Oddělení motivačních programů Brno, Šumavská 35

Tel: 542 174 344 
E-mail: salinkarta@brno.cz

 

 

Užitečné odkazy
 • E-shop, prostřednictvím kterého je možné zakoupit elektronickou šalinkartu, najdete na adrese www.brnoid.cz
 • Bližší informace k Elektronickému odbavování cestujících naleznete na stránkách Dopravního podniku města Brna: www.dpmb.cz
 • Informace a kontakty k platbě místního poplatku za komunální odpad jsou dostupné na stránkách Oddělení správy poplatku za komunální odpad www.brno.cz/w/potrebuji-zaplatit-za-odpad
Kontakty

Magistrát města Brna – Odbor životního prostředí
Oddělení motivačních programů
Šumavská 35, 601 67 Brno, 4. NP

e-mail: salinkarta@brno.cz

Mgr. Martin Košťál, vedoucí oddělení, dv. č. 424, tel: +420 542 174 341 
Marie Janečková, finanční referent, dv. č. 421, tel: +420 542 174 344 

Dokumenty
Zdanění dotace na nákup roční „šalinkarty“

Na základě vyjádření Ministerstva financí, které obdržel Magistrát města Brna dne 26.2.2018, platí, že byť budou příjmy v podobě dotace na pořízení kuponu zdanitelným příjmem (tj. nebudou osvobozeny od daně), tak k reálnému zdanění docházet nebude, neboť lze vůči nim uplatnit výdaj v podobě nákladů na pořízení kuponu (maximálně do výše tohoto příjmu). K reálnému zdanění tedy bude vždy částka ve výši nula.

Situace č. 1 – Poplatník nemá žádné vedlejší příjmy, nepodává tedy daňové přiznání

Poplatník tedy jen kvůli tomuto dodatečnému příjmu nemusí podávat daňové přiznání (daňová povinnost nevzniká), neboť obecně ze zákona platí, že pokud nemá jiné příjmy, je zde obecná administrativní hranice ve výši 15 000 Kč dle § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů, v rámci které tato povinnost nevzniká. Pokud má jen příjmy ze závislé činnosti, pak je dle § 38g odst. 2 tato hranice ve výši 6 000 Kč (tj. stále dostatečná).

Situace č. 2 – Poplatník má vedlejší příjmy, má tedy povinnost administrativního charakteru, k reálnému zdanění však nedochází

Pokud poplatník podává daňové přiznání z jiného důvodu, pak by tuto položku měl vykázat v příloze č. 2 daňového přiznání v rámci § 10 zákona – ostatní příjmy (kde vykáže příjem v podobě dotace a výdaj ve stejné výši, který reprezentuje výdaj na pořízení šalinkarty). Pokud poplatník v této situaci příjem získaný ve formě dotace opomněl do přiznání uvést, tak zde však není riziko sankce (dané opomenutí nevede ke vzniku dodatečné vyšší daně, která je pro daňové sankce rozhodná).

Jak si založit elektronickou šalinkartu?

Prohlédněte si krátký video návod.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp