zelen-strecham

Šetříte životní prostředí jízdou šalinou? Nemáte už ani studentskou, ale ještě ani seniorskou slevu? Platíte řádně poplatek za komunální odpad? Přispějeme vám na vaši roční elektronickou šalinkartu!

Dotační program Šalinkarta je určen těm, kteří si kupují roční základní elektronickou šalinkartu a zároveň jsou poplatníky místního poplatku za komunální odpad ve městě Brně a mají jej řádně zaplacený.

Na nákup roční základní elektronické šalinkarty je městem Brnem přispíváno částkou 1.425 Kč.

Níže získáte více informací nebo můžete rovnou zažádat o dotaci

  • Jaké jsou podmínky dotace a jak o ni vlastně požádat?
Kdo může požádat o dotaci
Postup při žádosti o dotaci
Použití dotace
Nejčastější dotazy
Užitečné odkazy
Kontakty
Dokumenty
Zdanění dotace na nákup roční „šalinkarty“
Kdo může požádat o dotaci

O příspěvek může požádat každý, kdo je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad v Brně, není od jeho placení plně osvobozen a nemá dluh na poplatku za komunální odpad. Způsobilým žadatelem je tedy fyzická osoba, která kumulativně splňuje všechny níže uvedené podmínky:


a) je držitelem elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101,

b) je poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve statutárním městě Brně,

c) není od poplatkové povinnosti zcela osvobozena na základě platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a 

d) nemá splatný nedoplatek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vůči statutárnímu městu Brnu, a 

e) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního města Brna (bezdlužnost), tedy městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným.

Všechny výše uvedené podmínky musí žadatel splňovat ke dni podání žádosti a současně ke dni rozhodnutí o žádosti s výjimkou podmínky uvedené pod písm. d), kterou je nutno splnit nejpozději do dne rozhodnutí o žádosti.

Postup při žádosti o dotaci

Žádost o dotaci se podává elektronicky po zakoupení elektronické jízdenky v e-shopu DPMB, na adrese www.brnoid.cz. Žadatel nemusí nikam chodit, žádost bude odeslána elektronicky.

Ověřené identifikační údaje žadatele a další nezbytné údaje (např. o jízdence) se do žádosti automatizovaně vygenerují z ověřeného uživatelského účtu e-shopu.

Žadatel vyplní pouze údaje o bankovním účtu pro zaslání příspěvku a dále nepovinné údaje, kterými jsou telefonní číslo žadatele a případná doručovací adresa.

Nezbytnou přílohou žádosti je návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku, který bude automatizovaně vygenerován z údajů uvedených v žádosti.

Oba dokumenty (tj. žádost o poskytnutí příspěvku i návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku) žadatel odešle elektronicky z e-shopu přímo Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Bezprostředně po přijetí žádosti Magistrátem města Brna přijde na e-mail žadatele potvrzení o přijetí jeho žádosti s přiloženými zaslanými dokumenty ve formátu PDF.

Žádost, u které nebude dodržena forma uvedená výše, nebude posuzována z hlediska způsobilosti žadatele a žádosti nebude vyhověno.

Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány a posuzovány v průběhu celého kalendářního roku.

Žádost o dotaci je nutno podat nejpozději do 60 dnů ode dne zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101.

Prvním dnem této lhůty je kalendářní den následující po dni, kdy byla zakoupena jízdenka. Pokud poslední den lhůty dopadá na sobotu, neděli nebo svátek, pak je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Pro dodržení termínu podání žádosti je rozhodující datum doručení Magistrátu města Brna.

Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně jednu žádost.

O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 90 dnů od podání.

VIDEO jak na to naleznete zde.

Použití dotace

Poskytnutá dotace je určena jako příspěvek na nákup elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101.

Jestliže příjemce dotace vrátí elektronickou základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101 před koncem její platnosti, jedná se o porušení podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně), a příjemce dotace je povinen vrátit dotaci v plném rozsahu na účet města Brna v termínu do 30 dnů od vrácení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101.

Příjemce dotace se dopustí porušení podmínek pro využití dotace (porušení rozpočtové kázně), pokud nesplňoval ke dni rozhodnutí o dotaci podmínky způsobilého žadatele. Příjemce dotace je v takovém případě povinen na výzvu Odboru životního prostředí MMB vrátit dotaci v plném rozsahu na účet města Brna v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dotace.

Nejčastější dotazy
Kdo má na příspěvek města nárok?

Pro uznání nároku na dotaci musí cestující splnit následující podmínky:

  • být držitelem elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101, kterou je nutné zakoupit v e-shopu (při zakoupení papírové jízdenky o příspěvek žádat nelze)
  • být poplatníkem místního poplatku za komunální odpad
  • nebýt od poplatkové povinnosti zcela osvobozen
  • nemít splatný nedoplatek na místním poplatku za komunální odpad
  • nemít závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu města Brna, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným

Klasickým příkladem je občan s trvalým bydlištěm v Brně, majitel bytu či domu v Brně nebo cizinec dlouhodobě v Brně pobývající. Tyto skupiny obyvatel mají povinnost platit obci poplatek za komunální odpad, mají tedy i nárok na příspěvek na roční jízdenku.

Musím nejprve zaplatit poplatek za odpad na tento rok, než si požádám o příspěvek?

Ne. Pokud jste poplatníkem místního poplatku za komunální odpad, máte povinnost jej zaplatit do 31. května příslušného kalendářního roku. Do té doby vám žádný nedoplatek za příslušný rok nevzniká, a máte tedy nárok na poskytnutí příspěvku na šalinkartu.

Kdy mi bude příspěvek vyplacen? Jak bude probíhat posuzování žádosti o příspěvek?

O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 90 dnů od podání. Příspěvek bude následně poukázán na bankovní účet uvedený v žádosti. Dotace může být způsobilému žadateli poskytnuta pouze jednou za období jednoho roku.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. Před tím posoudí podanou žádost také z hlediska dodržení formálních náležitostí, dodržení termínu podání a způsobilosti žadatele.

Příspěvek může být poskytnut pouze způsobilým žadatelům, kteří splní všechny podmínky. V případě schválení příspěvku zašle Odbor životního prostředí MMB elektronicky podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace žadateli na e-mail uvedený v žádosti.

Proč město zavedlo elektronickou šalinkartu? Čím je tento systém výhodný?
  • Při pravidelném obnovování šalinkarty odpadnou fronty na přepážkách.
  • V případě ztráty či odcizení karty je možno tuto zablokovat a zaregistrovat si jako nosič předplatní jízdenky novou kartu.
  • Není potřeba žádná nová kartička. Cestující mohou použít bezkontaktní bankovní kartu, kterou již mají.
Jak se do e-shopu registrovat?

Zákazník se nejprve registruje v e-shopu na  www.brnoid.cz .

Zde vyplní své osobní údaje, jedinečnou emailovou adresu, zvolí si nosič jízdenky (libovolnou bezkontaktní platební kartu) a nahraje fotografii. Následně vybere požadovaný typ jízdenky a zvolí způsob platby. Pokud kupuje základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101, může po ověření osobních údajů požádat (nejpozději do 60 dní od zakoupení jízdenky) zatržením příslušného políčka o poskytnutí příspěvku od města Brna.

Do tří týdnů od této registrace bude muset cestující, který nečerpá slevu, zajít na přepážku dopravního podniku, kde budou jeho identifikační údaje ověřeny. Od té doby může cestující své jízdenky obsluhovat už jen ze svého e-shopu.

Je systém Elektronického odbavování cestujících bezpečný?

Systém je zabezpečen technologií na úrovni bankovních standardů. Nikdo jiný než certifikovaná platební brána, nemá přístup ke zneužitelným údajům (číslo karty, platnost a kontrolní kód). Číslo karet je šifrováno do zakódovaného čísla zvaného TOKEN, které není možné použít k platbě. Dopravní podnik pracuje jen s TOKENem, osobními údaji u nepřenosných šalinkaret a případně eviduje údaje potřebné pro nárok na slevy.

Co mám dělat, když nemám bankovní kartu a chci platit novým způsobem?

I s těmito případy systém počítá a DPMB nabízí možnost zřízení karty jen pro tento účel. Cestujícímu stačí e-mailový účet, na který je navázána identifikace. Pro samotné zaplacení elektronického kupónu v e-shopu je však stále nutno zaplatit platební kartou anebo bankovním tlačítkem (internetové bankovnictví).

Jak revizoři zkontrolují elektronickou jízdenku?

Revizoři dopravního podniku ke kontrole používají kontrolní čtecí zařízení, které je certifikováno a neumožňuje jakékoliv platby, ani revizorovi nedává přístup k uloženým datům či transakcím.

Kontrola probíhá pouze přiložením karty zákazníka ke čtecímu zařízení. Zákazník kartu pouze ukáže (sám přiloží ke čtecímu zařízení), nemá povinnost ji dát „z ruky“.

V případě požadavku poskytne dopravní podnik zákazníkům v EOC (elektronickém odbavení cestujících) neprůhledná pouzdra na karty, karta tak bude zcela anonymní.

Pokud cestující využívá pro cestování v zónách 100 + 101 vlaky ČD nebo autobusy regionálních dopravců IDS JMK, vytiskne si z aplikace QR kód, který obsahuje informace o jeho jízdence a tímto kódem se bude prokazovat průvodčímu nebo řidiči regionálního autobusu. Toto řešení je dočasné jen do doby, než budou všichni kontrolní pracovníci ostatních dopravců v IDS JMK vybaveni příslušnými čtecími zařízeními.

Musím si šalinkartu kupovat novým způsobem?

Novinku dopravní podnik nikomu nenutí, nákup v e-shopu je dobrovolný. Cestující mohou i nadále zůstat u papírových jízdenek. Prodej standardních papírových předplatních jízdenek pokračuje bez omezení sortimentu a počtu prodejních míst. Nevztahuje se však na ně možnost čerpání příspěvku od města Brna

Co mám dělat, když nemám přístup k internetu?

V sídle Dopravního podniku města Brna na Novobranské ulici 18 je zřízeno kontaktní pracoviště, kde cestujícím se zřízením online účtu a jeho obsluhou pomohou.

Mám jiný dotaz, na koho se můžu obrátit?

Dotazy k nákupu jízdenek, k obsluze e-shopu nebo v případě problémů s podáním žádosti o příspěvek: Dopravní podnik města Brna
Kontaktní centrum EOC
Brno, Novobranská 18, 2. patro
Provozní doba Po – Pá 7,00 – 17,00 hodin

Tel: 
543 174 611 
543 174 612  
543 174 613  
543 174 614

E-mail: eoc@dpmb.cz

Dotazy na příspěvek na roční jízdenku nebo podmínky jeho čerpání:

Magistrát města Brna 
Odbor životního prostředí 
Oddělení motivačních programů Brno, Šumavská 35, 
4. patro

Tel: 542 174 341 
E-mail: salinkarta@brno.cz

Užitečné odkazy

Informace o příspěvku na elektronickou roční nepřenosnou základní jízdenku v zónách 100+101 naleznete na webu města Brna www.brno.cz/salinkarta  nebo https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/dotace-na-rocni-predplatni-jizdenku-mhd/

E-shop, prostřednictvím kterého je možné zakoupit elektronickou šalinkartu, najdete na adrese www.brnoid.cz

Bližší informace k Elektronickému odbavování cestujících naleznete na stránkách Dopravního podniku města Brna: www.dpmb.cz

Informace a kontakty k platbě místního poplatku za komunální odpad jsou dostupné na stránkách Oddělení správy poplatku za komunální odpad www.brno.cz/ozp

Kontakty

Magistrát města Brna – Odbor životního prostředí
Oddělení motivačních programů
Šumavská 35, 601 67 Brno, 4. NP

e-mail: salinkarta@brno.cz

Mgr. Martin Košťál, vedoucí oddělení, dv. č. 424, tel: +420 542 174 341 
Marie Janečková, finanční referent, dv. č. 421, tel: +420 542 174 344 

Dokumenty
Zdanění dotace na nákup roční „šalinkarty“

Na základě vyjádření Ministerstva financí, které obdržel Magistrát města Brna dne 26.2.2018, platí, že byť budou příjmy v podobě dotace na pořízení kuponu zdanitelným příjmem (tj. nebudou osvobozeny od daně), tak k reálnému zdanění docházet nebude, neboť lze vůči nim uplatnit výdaj v podobě nákladů na pořízení kuponu (maximálně do výše tohoto příjmu). K reálnému zdanění tedy bude vždy částka ve výši nula.

Situace č. 1 – Poplatník nemá žádné vedlejší příjmy, nepodává tedy daňové přiznání

Poplatník tedy jen kvůli tomuto dodatečnému příjmu nemusí podávat daňové přiznání (daňová povinnost nevzniká), neboť obecně ze zákona platí, že pokud nemá jiné příjmy, je zde obecná administrativní hranice ve výši 15 000 Kč dle § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů, v rámci které tato povinnost nevzniká. Pokud má jen příjmy ze závislé činnosti, pak je dle § 38g odst. 2 tato hranice ve výši 6 000 Kč (tj. stále dostatečná).

Situace č. 2 – Poplatník má vedlejší příjmy, má tedy povinnost administrativního charakteru, k reálnému zdanění však nedochází

Pokud poplatník podává daňové přiznání z jiného důvodu, pak by tuto položku měl vykázat v příloze č. 2 daňového přiznání v rámci § 10 zákona – ostatní příjmy (kde vykáže příjem v podobě dotace a výdaj ve stejné výši, který reprezentuje výdaj na pořízení šalinkarty). Pokud poplatník v této situaci příjem získaný ve formě dotace opomněl do přiznání uvést, tak zde však není riziko sankce (dané opomenutí nevede ke vzniku dodatečné vyšší daně, která je pro daňové sankce rozhodná).

Jak si založit elektronickou šalinkartu?

Prohlédněte si krátký video návod.

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp semmo