Sousedská setkávání, zázemí pro děti, prostor pro venkovní relaxaci – toto vše lze podpořit ozeleněním prostoru kolem vašeho domu.

 

Dotační program Vnitroblok! 2024/2025 má za cíl posílit městskou a sídelní zeleň, zvýšit množství zachycené srážkové vody a přispět k sousedské pospolitosti. Jeho prostřednictvím je možné ozelenit vnitrobloky a přilehlé zelené plochy obytných domů na území města Brna.

Lhůta pro podání žádosti:

15.9.2024 – 31.10.2024 (Nové znění dotačního programu bude známo nejpozději během července 2024.)

Maximální výše dotace na jeden projekt: až 300 000 Kč

 

 

Rádi byste si podali žádost a vůbec netušíte, odkud začít? Společně to zvládneme!

Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL  pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst DOTAČNÍ PRAVIDLA a DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených dokumentů nejpodrobnější.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Nyní by měl mít žadatel hrubý obrys projektu a teoretické povědomí o tom, jak bude postupovat při podání žádosti. Bude potřeba vyplnit tělo žádosti, zejména informace o žadateli, místo projektu a datum realizace. Velice důležitou a nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, které by si měl žadatel začít chystat a shromažďovat ještě před samotným podání žádosti.

U dotačního programu Vnitroblok! jsou to tyto:

1. Projektová dokumentace skládající se z těchto částí:
– Technická zpráva, vč. popisu vegetačních prvků, druhů dřevin atp. a Plánu péče o nové
výsadby;
– Výkresová část, vč. zákresu jednotlivých prvků řešení;
2. Položkový rozpočet celkového projektu ve formátu Excel, v členění na materiál a práce,
s vyznačením nákladů (či jejich podílu) hrazených z vlastních zdrojů;
3. Zákres půdorysu revitalizovaného území – zakreslený do mapy katastru nemovitostí;
4. Fotodokumentace – fotografie před realizací, jasně prokazující současný stav území; vloženy v
aplikaci GRANTYS jednotlivě ve formátu jpg, jpeg nebo png;
5. Souhlas majitele pozemku (či pozemků), na kterém bude projekt realizován – např. v případě
vlastnictví pozemku Společenstvím vlastníků bytových jednotek (SVJ) má tento souhlas podobu výpisu
ze schůze Shromáždění vlastníků, na kterém se SVJ usneslo na souhlasu s realizací předkládaného
projektu;
6. Výpis z Evidence skutečných majitelů. Jedná se o údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů – dokládají subjekty, kterým tato povinnost vyplývá ze zákona č. 37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů;
7. Doklad prokazující existenci žadatele – dokládá se ve formě platných stanov, výpisu z rejstříku
nebo aktuální kopií zřizovací listiny;
8. Doklad o volbě statutárního zástupce / statutárních zástupců – dokládá právnická osoba pouze
v případě, že toto není zřejmé z výpisu z příslušného rejstříku;
9. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby – vyplněné prohlášení přikládají všichni žadatelé.
Formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty;
10. Čestné prohlášení pro právnické osoby – vyplněné prohlášení přikládají jen právnické osoby,
formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty;
11. Doklad o zřízení bankovního účtu;
12. Účetní doklad o úhradě vypracování projektové dokumentace, včetně dokladu o relevantním
požadovaném vzdělání autora nebo kopie profesního oprávnění;
13. Výpis ze Sbírky listin prokazující splnění povinnosti dle ust. Zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví v platném znění – povinnost účetních jednotek, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku,
uveřejnit účetní závěrky nebo přehled o majetku a závazcích, případně také výroční zprávy;
14. Vygenerovaná a podepsaná žádost – dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh
žadatel vytvoří stiskem tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje elektronickým
podpisem, je žádost podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno žádost vytisknout, podepsat
na poslední straně, naskenovat a vložit do systému

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální náležitosti a podmínku 10 % finanční spoluúčasti žadatele budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. Výsledky se dozvíte nejpozději do 03/2024. Následně budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

CO POTOM?

V případě kladného rozhodnutí o Vaší žádosti máte jeden kalendářní rok na realizaci Vašeho projektu.

POSLEDNÍ KROK – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Nejpozději do ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste projekt realizovali, je vaší povinností provést finanční vypořádání. Učiníte tak opět elektronicky prostřednictvím systému GRANTYS, kam vložíte rovněž všechny relevantní faktury a účetní doklady.

Věříme, že nyní pro Vás bude podání žádosti hračka. Pokud byste se i tak rádi na cokoliv zeptali, neváhejte se na nás obrátit.

PRO DODAVATELE:

Máte odbornou firmu zabývající se krajinářskou architekturou? Vyplňte prosím tento formulář a my Vás zařadíme do databáze dodavatelů na našich stránkách.

Mapa realizovaných vnitrobloků

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp