Sousedská setkávání, zázemí pro děti, prostor pro venkovní relaxaci – toto vše lze podpořit ozeleněním prostoru kolem vašeho domu.

 

Dotační program Vnitroblok! 2021/2022 má za cíl posílit městskou a sídelní zeleň a přispět k sousedské pospolitosti. Jeho prostřednictvím je možné ozelenit vnitrobloky a přilehlé zelené plochy obytných domů na území města Brna.

Lhůta pro podání žádosti:

15.9.2021 – 31.10.2021

 

 

Rádi byste si podali žádost a vůbec netušíte, odkud začít? Společně to zvládneme!

Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL  pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst ZÁSADY pro poskytování dotací, následně PRAVIDLA a nakonec DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených tří dokumentů nejpodrobnější.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Nyní by měl mít žadatel hrubý obrys projektu a teoretické povědomí o tom, jak bude postupovat při podání žádosti. Bude potřeba vyplnit tělo žádosti, zejména informace o žadateli, místo projektu a datum realizace. Velice důležitou a nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, které by si měl žadatel začít chystat a shromažďovat ještě před samotným podání žádosti.

U dotačního programu Vnitroblok! jsou to tyto:

 1. Projektový záměr včetně výkresové dokumentace – dokument, ze kterého jasně vyplývá plánovaná podoba revitalizovaného území; zákres zamýšlených úprav, výsadeb, atd.
 2. Doklad o zřízení bankovního účtu
 3. Položkový rozpočet projektu – formát excel
 4. Zákres půdorysu revitalizovaného území – zakreslený/vyšrafovaný na mapě katastru nemovitostí;
 5. Fotodokumentace – fotografie před realizací, jasně prokazující současný stav revitalizovaného území, vloženy v aplikaci GRANTYS jednotlivě ve formátu jpeg nebo png;
 6. Souhlas majitele nemovitosti – v případě bytových domů má tento souhlas podobu výpisu ze shromáždění, na kterém se SVJ nebo jiné společenství usneslo o uváděném projektu;
 7. Doklad prokazující existenci žadatele, pokud je žadatelem právnická osoba – dokládá se ve formě platných stanov, výpisu z rejstříku nebo aktuální kopií zřizovací listiny;
 8. Aktuální doklad o volbě statutárního zástupce / statutárních zástupců – dokládá pouze žadatel – právnická osoba a pouze v případě, že toto není doloženo již dokladem prokazujícím existenci žadatele;
 9. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby – vyplněné prohlášení přikládají všichni žadatelé, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty/;
 10. Čestné prohlášení pro právnické osoby – vyplněné prohlášení přikládají jen právnické osoby, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty/;
 11. Účetní doklad o zajištění výkresové dokumentace;
 12. Podepsaná žádost – v případě, že žadatel nemá zaručený elektronický podpis je třeba žádost z programu vytisknout, ručně podepsat a znovu ji naskenovat jako přílohu.

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální náležitosti a podmínku 10 % finanční spoluúčasti žadatele budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. Výsledky se dozvíte nejpozději do 03/2021. Následně budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

CO POTOM?

V případě kladného rozhodnutí o Vaší žádosti máte kalendářní rok na realizaci Vašeho projektu.

POSLEDNÍ KROK – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Nejpozději do ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste projekt realizovali, je vaší povinností provést finanční vypořádání. Učiníte tak opět elektronicky prostřednictvím systému GRANTYS, kam vložíte rovněž všechny relevantní faktury a účetní doklady.

Věříme, že nyní pro Vás bude podání žádosti hračka. Pokud byste se i tak rádi na cokoliv zeptali, neváhejte se na nás obrátit.

PRO DODAVATELE:

Máte odbornou firmu zabývající se krajinářskou architekturou? Vyplňte prosím tento formulář a my Vás zařadíme do databáze dodavatelů na našich stránkách.

Mapa realizovaných vnitrobloků

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp