zelen-strecham

Zelené střechy pomohou hospodařit se srážkovou vodou, snížit množství poletavého prachu a regulovat povrchovou teplotu stavby. A jako příjemný bonus hezky vypadají.

Dotační program Zeleň střechám! je určen pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě. Cílem dotačního programu je efektivní řešení hospodaření se srážkovou vodou u staveb na území města Brna.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI V ROCE 2024:

1.2.2024 – 31.10.2024

Rádi byste si podali žádost a vůbec netušíte, odkud začít? Společně to zvládneme!

Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se od roku 2019 podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL  pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst DOTAČNÍ PRAVIDLA a DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených dokumentů nejpodrobnější. S praktickou stránkou problematiky Vás seznámí Odborná metodika Zelené střechy a Standardy pro navrhování, provádění a údržbu.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Nyní by měl mít žadatel hrubý obrys projektu a teoretické povědomí o tom, jak bude postupovat při podání žádosti. Bude potřeba vyplnit tělo žádosti, zejména informace o žadateli, místo projektu a datum realizace. Velice důležitou a nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, které by si měl žadatel začít chystat a shromažďovat ještě před samotným podání žádosti.

U dotačního programu Zeleň střechám! jsou to tyto:

 

1. Projektový záměr (dokument, ze kterého je patrný základní návrh půdorysu a skladba zelené střechy, a který je opatřen razítkem způsobilé osoby);

2. Položkový rozpočet;

3. Výpis z katastru nemovitostí ve formě listu vlastnictví, vztahujícího se k nemovitosti, na níž má být zelená střecha realizována;

4. Fotodokumentace (fotografie před realizací jasně prokazující stav střechy);

5. Souhlas majitele nemovitosti s realizací projektu zelené střechy (formulář ke stažení naleznete na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Je nutné jej doložit ve všech případech, kdy žadatel není výhradním vlastníkem nemovitosti. V případě, kdy je žadatelem SVJ, je tento souhlas dokládán formou výpisu ze Shromáždění, na kterém se SVJ na realizaci projektu zelené střechy usneslo.);

6. Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z odpovídajícího rejstříku, dokládají všichni žadatelé kromě fyzických osob nepodnikajících);

7. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty);

8. Čestné prohlášení pro právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty);

9. Čestné prohlášení dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Žadatel nepřikládá pouze v případě, kdy je projekt zelené střechy realizován na stavbě bez platného oznámení užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu);

10. Doklad o zřízení bankovního účtu (kopie smlouvy);

11. Plná moc k zastupování majitele nemovitosti ve věci podání žádosti (vzor plné moci je ke stažení na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Je požadována vždy, kdy je žádost podávána a spravována osobou, která není výhradním ani podílovým vlastníkem nemovité věci, na níž proběhla realizace projektu.);

12. Odborný posudek (dokument prokazatelně vyhotovený autorizovanou osobou České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Nedodává se pouze v případě, kdy je realizace projektu zelené střechy patrna již z projektového záměru.);

13. Čestné prohlášení o skutečnosti, zda-li byl nebo bude projekt žadatele financován i z jiných zdrojů. (Výzva Státního fondu životního prostředí „Nová zelená úsporám“ a jiné);

14. Výpis ze Sbírky listin prokazující splnění povinnosti dle ust. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (povinnost účetních jednotek, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku uveřejnit účetní závěrky nebo přehled o majetku a závazcích, případně také výroční zprávy);

 15. Podepsaná žádost (dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh žadatel vytvoří stiskem tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, je žádost podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno žádost vytisknout, podepsat na poslední straně, naskenovat a vložit do systému.).

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální a materiální náležitosti budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. V případě schválení Vám bude udělen příslib o alokaci požadovaných prostředků – tato informace Vám bude zaslána emailem a poštou. Ode dne schválení má žadatel 18 měsíců na realizaci zelené střechy. Po realizaci je nutné se znovu vrátit k žádosti v systému GRANTYS a vyplnit závěrečnou zprávu (zejména nahrát všechny její požadované přílohy, jako faktury a doklady o platbě). Poté je tato závěrečná zpráva znovu předkládána voleným orgánům. Následně, v případě schválení závěrečné zprávy, budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

CO POTOM?

Prostředky jsou poskytovány na účet žadatele do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění v Registru smluv). Dále prosím nezapomínejte na 5 letou udržitelnost a s ní spojenou povinnost – každý rok nahrávat v 5. a 10. měsíci aktuální fotku celé střechy. Je potřeba dokládat skutečně kvalitní fotografie, pakliže si nejste schopni tyto pořídit svépomocí, učiňte tak prosím prostřednictví firmy, která se na fotky z výšky/dronem specializuje.

Věříme, že nyní pro Vás bude podání žádosti hračka. Pokud byste se i tak rádi na cokoliv zeptali, neváhejte se na nás obrátit.

 

PRO DODAVATELE:

Máte odbornou firmu zabývající se realizacemi zelených střech? Vyplňte prosím tento formulář a my Vás zařadíme do databáze dodavatelů na našich stránkách.

 

Naši partneři

priprav-brno vut-brno svaz-zakladani-a-udrzby-zelene nadace-partnerstvi sfzp